LINEAGE  SHORIN RYU OKINAWA SEISHINRYOKU KARATE DO (KYAN HA)